Adsense

लिखिए अपनी भाषा में

Tuesday, 25 September 2012

http://www.goswamirishta.com

Koi bhakat nahi unsa dekha,
koi balwan nahi unsa dekha,
koi hona nahi unsa budhimann,
kehte hain jinhe sab HANUMAN....
Shri RAM, SIYA RAM, Jai Jai RAM...
Jai RAM, Jai RAM, Jai HANUMAN.......